تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و باغی

تاریخ ارسال : 1400/09/14

در راستای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاوری و باغی جلسه ی مشترکی با تعدادی از شرکتها و کارخانجات فرآوری و تبدیل محصولات کشاورزی ،در تاریخ 14/09/1400 در محل اتحادیه برگزار که سرانجام با توجه به توافقات صورت گرفته تفاهم نامه و قراردادهای به منظور تهیه رب گوجه ،کنسانتره پرتقال، کنسانتره سیب ،کنسانتره انار و... منعقد و مبادله گردید.

برچسب ها :