توزیع و عرضه خرمای ماه مبارک رمضان

تاریخ ارسال : 1401/01/26

بسمه تعالی با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده با وزارت جهادکشاورزی وسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ونیزدستورات دکتر برومندی معاون محترم باغبانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تورزیع خرمای مضافتی در ماه مبارک رمضان این اتحادیه نسبت به توزیع وعزضه خرمای مضافتی پایین تر از قیمت بازاردرسطح میادین شهر تهران اقدام نموده است.

برچسب ها :
عنوان پیوست دانلود
خرمای مضافتی دانلود