مدیران و معاونان

ما معتقدیم تعامل برند مهم در برقراری ارتباط است. نوآوری های واقعی و یک تجربه مثبت مشتری قلب ارتباطات موفق است. نوآوری های واقعی و یک تجربه مثبت مشتری قلب ارتباطات موفق است.یک تجربه مثبت مشتری قلب ارتباطات موفق است. ما معتقدیم تعامل برند مهم در برقراری ارتباط است. نوآوری های واقعی و یک تجربه مثبت مشتری قلب ارتباطات موفق است. نوآوری های واقعی و یک تجربه مثبت مشتری قلب ارتباطات موفق است.یک تجربه مثبت مشتری قلب ارتباطات موفق است.

مهندس یدالهی
مدیر عامل

راه های ارتباطی با مدیر عامل

مهندس آزاد مهر
معون فنی بازرگانی

راه های ارتباطی با معاونت فنی بازرگانی

مهندس سلمانی
معاون اداری مالی

راه های ارتباطی با معاونت اداری مالی

مهندس علی کوپال
رئیس هیئت مدیره

راه های ارتباطی با رئیس هیئت مدیره